Home

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ จัดโดยวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
**สำหรับเยาวชนอายุ ๙-๑๔ ปี ณ วันบวช (เท่านั้น)**

ทางวัดขอรับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบค่าย

ปิดรับลงทะเบียนสำหรับปี 2562 แล้วนะคะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการ

รายการสิ่งของที่ให้เตรียมมา

Panel 1

เกี่ยวกับเรา

เพื่อให้ข้อมูลและประสานงานค่ายเณรและศึลจาริณีภาคฤดูร้อนที่วัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ

Panel 2

ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

วัดป่าสุคะโต บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐