Home

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ จัดโดยวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ รับเณร ๔๕  รูป และ ศีลจาริณี ๑๕ คน (หากสมัครมาเกินกว่าจำนวนที่รับได้ จะใช้วิธีจับฉลาก)

รายชื่อเด็กหญิงจะประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายชื่อเด็กที่ได้รับการคัดเลือก

แบบฟอร์มสำหรับเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อคนที่กรอกแบบฟอร์มแล้ว

Panel 1

เกี่ยวกับเรา

เพื่อให้ข้อมูลและประสานงานค่ายเณรและศึลจาริณีภาคฤดูร้อนที่วัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ