Home

ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ จัดโดยวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
**สำหรับเยาวชนอายุ ๙-๑๔ ปี ณ วันบวช (เท่านั้น)**

ทางวัดขอรับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบค่าย

ปิดรับเด็กแล้วค่ะ เต็มโควต้าแล้ว

ท่านที่ลงชื่อไว้ กรุณามาถึงวัดและเช็คชื่อก่อน ๑๐ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑  หลังจากนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการ

รายการสิ่งของที่ให้เตรียมมา

ดูรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

Advertisements
Panel 1

เกี่ยวกับเรา

เพื่อให้ข้อมูลและประสานงานค่ายเณรและศึลจาริณีภาคฤดูร้อนที่วัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ